Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

feed-image

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Urząd Miasta / Wydziały

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Wydział przyjmuje interesantów w poniedziałek, środę i czwartek
w godzinach od 7:30 do 15:30
we wtorek od 7:30 do 17:00
w piątek od 7:30 do 14:00Naczelnik Wydziału -  Bożena Konarzewska

    

II piętro, pokój nr 211  tel. 75-77-52-496; 75- 77-59-942
II piętro, pokój nr 212, tel. 75-77-59-940
 
E- mail

b.konarzewska[@]zgorzelec.com

j.fiedorowicz[@]zgorzelec.com

u.malicka[@]zgorzelec.com

l.burczynska[@]zgorzelec.com

k.myka[@]zgorzelec.com

e.msilwanowicz[@]zgorzelec.com

m.jaroszewska[@]zgorzelec.com

k.ochonska[@]zgorzelec.com

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Andrzej Pałys - Przewodniczący Komisji

III piętro, pokój nr 024, nr 027, tel. 77-19-209 

a.palys[@]zgorzelec.com

Bezpłatna infolinia 0 800 136 700


Do zadań Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych należy między innymi:
 • realizacja polityki Miasta w zakresie oświaty;
 • prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja;
 • inicjowanie tworzenia, przekształcania, likwidacji publicznych przedszkoli, szkół, gimnazjów;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom;
 • organizacja oraz koordynowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w tym wyjazdów zagranicznych w ramach wymiany młodzieży z miastami  partnerskimi;
 • prowadzenie spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
 • wnioskowanie o nadanie orderów, odznaczeń państwowych oraz nagród Ministra Edukacji  Narodowej, Kuratora Oświaty, Burmistrza dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne wychowawcze i opiekuńcze;
 • koordynacja i realizacja działań w regionalnej i dwustronnej współpracy z Gorlitz w sprawach oświaty;
 • bieżąca analiza możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych, na realizację zadań miasta z zakresu oświaty;
 • współpraca ze środowiskami lokalnymi w zakresie kultury;
 • sprawozdawczość oświatowa;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów motywacyjnych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dofinansowania do kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego;
 • koordynowanie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego nauczycieli;
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń socjalnych na rzecz nauczycieli będących emerytami i rencistami;
 • prowadzenie spraw związanych z dowozem do szkół uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 • realizacja polityki prozdrowotnej miasta, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz kierowanie działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym zbieranie informacji i dokonywanie analiz dla określenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta;
 • opracowywanie projektów programów w zakresie ochrony zdrowia w tym Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nadzór nad jego realizacją;
 • planowanie środków budżetowych w odniesieniu do poszczególnych zadań programowych, oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań w ramach tych programów;
 • wspieranie działań wychowawczych i zapobiegawczych w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez propagujących zdrowy styl życia na terenie miasta;
 • nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych przez miasto dot. lecznictwa odwykowego,  przeciwdziałania narkomanii, pomocy uzależnionym i profilaktyki;
 • przyjmowanie i opiniowanie wniosków o dofinansowanie w zakresie realizacji zadań dotyczących terapii i profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków;
 • inicjowanie akcji informacyjnych adresowanych do różnych grup wiekowych dotyczących przyczyn i skutków występowania zjawiska alkoholizmu i narkomanii;
 • współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o której mowa w § 14pkt 19 niniejszego regulaminu w zakresie określonym w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 • podejmowanie działań kreujących i promujących sport, współudział w organizowaniu cyklicznych, okresowych oraz okolicznościowych imprez o charakterze sportowym;
 • współpraca nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej uczniowskich klubów sportowych;
 • przygotowywanie decyzji o zezwolenie na przeprowadzenie w mieście imprezy masowej;
 • opiniowanie wniosków o przyznanie odznaczeń, wyróżnień i nagród Burmistrza dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu powszechnego i szkolnego oraz dla niepełnosprawnych;
 • wnioskowanie o nadanie orderów, odznaczeń państwowych oraz nagród Ministra Sportu, Burmistrza dla osób za osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • współpraca z Centrum Sportowo Rekreacyjnym Sp. z o.o.;
 • organizowanie prac społecznie użytecznych;
 • prowadzenie „Karty Dużej Rodziny”;
 • realizacja następujących zadań na czas kryzysu i wojny:
  • opracowanie propozycji dotyczących zmian w planach nauczania, sieci szkół: placówek oświatowo- wychowawczych stosownie do zadań ustalonych na czas wojny,
  • wdrażanie w życie zadań ustalonych na czas wojny w zakresie organizacji szkolnictwa oraz realizacji programów wychowania ideowego a także działalności opiekuńczej i socjalnej szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
  • ustalenie form szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej nie objętej przysposobieniem obronnym w zakresie powszechnej samoobrony,
  • kierowanie całokształtem spraw związanych z racjonalnym wykorzystaniem miejsc w internatach, pogotowiu opiekuńczym i zakładach wychowawczych oraz organizacja nowych placówek tego typu,
  • udział w opracowaniu raportu końcowego i planu odbudowy,
  • współpraca z organizacjami społecznymi i ośrodkami pomocy społecznej w mieście na czas kryzysu i wojny.reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/