Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

feed-image

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Pobierz druki

Gospodarka Przestrzenna i Architektura

 

WNIOSEK o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WNIOSEK o zwrot dokonanej wpłaty

WNIOSEK o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zgorzelec

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WNIOSEK w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości

WNIOSEK w sprawie wydania karty z ewidencji zabytków

WNIOSEK o wydanie informacji ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgorzelec

WNIOSEK o wydanie informacji w sprawie przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zgorzelec

WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

WNIOSEK w sprawie uzgodnienia wyglądu reklamy

WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Druk uzupełnienia do pisma / wniosku

 

Do otworzenia wniosków zalecana przeglądarka plików w formacie PDF (Portable Document Format). Dokumenty można otwierać do odczytu lub do edycji w obszarze roboczym

 

 

Infrastruktura, Środowisko i Sprawy Mieszkaniowe

 

Wniosek o zawarcie umowy cywilno prawnej na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Zgorzelec

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi

Wniosek o zaopiniowanie wykonanego projektu organizacji ruchu

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Wniosek o udzielenie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej reklamy

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Wniosek o wzajemną zamianę lokali mieszkalnych

Wniosek o:

 • Wynajęcie mieszkania z zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Zgorzelec
 • Zamianę zajmowanego lokalu mieszkalnego z „urzędu”
 • Rozgęszczenie zajmowanego lokalu mieszkalnego o dodatkową izbę /izby  mieszkalną/e
 • Usankcjonowanie zajmowanego lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy
 • Usankcjonowanie zajmowanego lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się najemcy

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych

 

 

 

Podatki i opłaty

 

Uzasadnienie przyczyn korekty informacji o nieruchomościach obiektach budowlanych informacji o gruntach informacji o lasach

Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty

Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty na podstawie postępowania spadkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatków lokalnych

Wniosek o zaliczenie wpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Wniosek o zwrot dokonanej wpłaty

Pełnomocnictwo szczególne

INFORMACJA O ZMIANIE ADRESU ZAMIESZKANIA / DO KORESPONDENCJI

Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu, wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

Pełnomocnictwo do doręczeń

Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu, wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Działalność gospodarcza

 

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Załącznik CEIDG-MW
Załącznik CEIDG-RD
Załącznik CEIDG-RB
Załącznik CEIDG-SC
Załącznik CEIDG-PN
Załącznik CEIDG-POPR

CEIDG-1 WNIOSEK dotyczy:

 • zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej
 • wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
 • wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
 • wniosek o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
 • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

więcej o CEIDG-1

wniosek o wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

zgłoszenie innego obiektu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży położonym w Zgorzelcu

 

 

 

Obywatel i jego rodzina

 

Wniosek o sprostowanie - uzupełnienie aktu urodzenia - małżeństwa - zgonu sporządzonego w USC Zgorzelec

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

Wniosek o wydanie odpisów z aktów (urodzenia - małżeństwa - zgonu)

 

 

wydanie, wymiana dowodów osobistych

Druki dot. zameldowania i wymeldowania

 

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DANYCH OSOBOWO-ADRESOWYCH ZE ZBIORU EWIDENCJI LUDNOŚCI

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - wydrukuj i wypełnij (czytelnie drukowanymi literami)

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (trwającego dłużej niż 6 miesięcy)

 

zgromadzenie publiczne

 

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM

 

 

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Zgorzelec
Z dniem 1 stycznia 2009r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 31.10.2008r Nr 195, poz. 1198) na podstawie, których unieważniane są z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu.


W przypadku obywateli polskich:

 1. zamieszkałych na terenie kraju unieważnienie dowodu osobistego następuje po 3 miesiącach od dnia w którym powstał obowiązek wymiany,
 2. przebywających za granicą unieważnienie dowodu osobistego następuje po upływie 4 miesięcy od dnia w którym powstał obowiązek wymiany.

 

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

 • zmiany danych, których zamieszcza się w dowodzie osobistym-w terminie do 14 dni, w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą w terminie 3 miesięcy,
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

 

 

 

Wydział Spraw Społecznych

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – REALIZACJA  ZADAŃ PUBLICZNYCH

 

KOREKTA_ZAKRESU_RZECZOWEGO_I_FINANSOWEGO_ZADANIA

OFERTA_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE_CZESCIOWE_KONCOWE

 

Karta Dużej Rodziny

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY/WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

 

Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą

 

PATRONAT BURMISTRZA

 

W trosce o Państwa wygodę przygotowaliśmy projekt wniosku do Burmistrza Miasta Zgorzelec  z prośbą o patronat wydarzenia. Zachęcamy do skorzystania z niego.

Aby ubiegać się o patronat należy:

1. Czytelnie wypełnić wniosek do Burmistrza Miasta Zgorzelec z prośbą o patronat wydarzenia.

2. Dostarczyć kompletny wniosek do Urzędu Miasta w Zgorzelcu przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

 • za pośrednictwem usług operatora pocztowego na adres:
  Urząd Miasta Zgorzelec, Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą
  ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec
 • składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec,
 • drogą elektroniczną na adres: promocja[@]zgorzelec.com


Dokumenty do pobrania:

Regulamin_przyznawania_patronatu_Burmistrza_Miasta_Zgorzelec

wniosek (dokument do edycji)

sprawozdanie (dokument do edycji)

Przydatne:

Herb Miasta

Logotyp Miasta

 

UWAGA! Dokumenty w formacie PDF będą możliwe do edycji po pobraniu i zapisaniu ich na komputerze!

 

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/