Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Nabór wniosków - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

pupPowiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza, iż w okresie od dnia 22.02.2017r. do dnia 31.03.2017r. prowadzony będzie nabór wniosków pracodawców na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników. Zastrzega się możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu naboru wniosków w zależności od skali zapotrzebowania pracodawców na środki KFS.

 

 

 

 

I. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

1. zgodność dofinansowania działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS:

  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna – aby pracodawca mógł skorzystać ze środków KFS powinien posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD zaczynający się odpowiednio od liczb 10 do 33,  od 49 do 53 lub od 86 do 88. W ramach  priorytetu do korzystania ze środków KFS nie kwalifikują się firmy z kodem działalności rozpoczynającym się odpowiednio od liczb 33.1, 42,45, 45.20, 77.1, 77.3,95.;
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych określonych w „Barometrze zawodów”;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

2.    zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3.    koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do finansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4.    posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5.    w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6.    plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym;
7.    możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów na 2017 rok;
8.    nie zaleganie z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych;
9.    posiadanie statusu pracodawcy  przez okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz co najmniej 3-miesięczny okres zatrudnienia pracownika, mającego wziąć udział w kształceniu ustawicznych.
10.    w przypadku niewystarczających środków KFS przy rozpatrywaniu wniosków pracodawcy starosta może zastosować dodatkowe kryterium – pierwszeństwo realizacji wniosków pracodawców niekorzystających do tej pory ze środków KFS. Ponadto starosta zastrzega prawo weryfikacji efektywności i skuteczności udzielonego pracodawcy wsparcia w ramach KFS w latach ubiegłych.

 

II.  ZASADY NABORU WNIOSKÓW PRACODAWCÓW

1.    Nabór wniosków pracodawców będzie odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Zasadami finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w 2017r.
2.    W roku 2017 maksymalny koszt dofinansowania kształcenia ustawicznego w ramach KFS wynosi maksymalnie 4250,00 zł na jednego uczestnika i 25 000,00 zł na jednego pracodawcę.
3.    Pracodawca powinien złożyć wniosek w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem kształcenia. Działania, o których finansowanie wystąpi pracodawca muszą rozpocząć się w roku, na który przyznano środki KFS, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
4.    Pracodawca zainteresowany otrzymaniem środków KFS składa wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce siedziby pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności wraz z wymaganymi załącznikami. Wypełnione wnioski należy składać w pokoju nr 108 Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu (sekretariat), ul. Pułaskiego 14, 59-900 Zgorzelec lub za pośrednictwem poczty.
5.    Starosta rozpatruje wyłącznie wnioski złożone w terminie prowadzonego naboru, wypełnione prawidłowo i złożone z wszystkimi wymaganymi załącznikami. W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, starosta wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni na jego poprawienia.
6.    Dopuszcza się negocjacje pomiędzy starostą a pracodawcą treści wniosku, w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalności wydatkowania środków publicznych.
7.    Z uwagi na publiczny charakter przyznawanego wsparcia starosta może żądać od pracodawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów (w szczególności kalkulacji kosztów danego działania), w przypadku wątpliwości dotyczących celowości finansowania danej formy kształcenia oraz wysokości opłat za jej wykonanie.
8.    Wnioski złożone przez jednostki organizacyjne powiatu zgorzeleckiego będą opiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy, w związku z realizowanymi standardami bezstronności i przejrzystości przyjmowania wniosków pracodawców do realizacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach opinii Powiatowej Rady Rynku Pracy mogą podlegać również wnioski innych pracodawców w odniesieniu do celowości i racjonalności finansowania kosztów wnioskowanego kształcenia ustawicznego.
9.    W terminie do 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku starosta informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę.
10.    Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:

  • niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub
  • niedołączenia wymaganych załączników.

 

Podstawa prawna:
1.    ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 645 z późn. zm.).
2.    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014, poz.639 z poźn.zm.).
3.    ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).
4.    wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Aktualny druk wniosku o przyznanie środków KFS jest dostępny w pok. 210 Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14, oraz na stronie internetowej http://zgorzelec.praca.gov.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 75 777 05 50  lub 75 777 05 22 w godz. 8:00 – 13:00.

 

Źródło: PUP Zgorzelec

 

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/